Predialysis glycemic control is an independent predictor of clinical outcome in type II diabetics on continuous ambulatory peritoneal dialysis

Chun Chen Yu, Mai Szu Wu, Ching Herng Wu, Chih Wei Yang, Jeng Yi Huang, Jenn Jye Hong, Chun Yi Fan Chiang, Mei Ling Leu, Chiu Ching Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Predialysis glycemic control is an independent predictor of clinical outcome in type II diabetics on continuous ambulatory peritoneal dialysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences