Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma of the ear in a 7-year-old child

Yen Lin Liu, Chun Liang Tung, Yung Li Yang, Dong Tsamn Lin, Kai Hsin Lin, Hsueh Lu Liao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
期刊Journal of Clinical Oncology
30
發行號21
DOIs
出版狀態已發佈 - 七月 20 2012
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 癌症研究
  • 腫瘤科

引用此