Potential osteoporosis recovery by deep sea water through bone regeneration in SAMP8 mice

Hen Yu Liu, Ming Che Liu, Ming Fu Wang, Wei Hong Chen, Ching Yu Tsai, Kuan Hsien Wu, Che Tong Lin, Ying Hua Shieh, Rong Zeng, Win Ping Deng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Potential osteoporosis recovery by deep sea water through bone regeneration in SAMP8 mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences