Potent sialic acid inhibitors that target influenza A virus hemagglutinin

Yu Jen Chang, Cheng Yun Yeh, Ju Chien Cheng, Yu Qi Huang, Kai Cheng Hsu, Yu Feng Lin, Chih Hao Lu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Potent sialic acid inhibitors that target influenza A virus hemagglutinin」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences