Postoperative showering for clean and clean-contaminated wounds. A prospective, randomized controlled trial

Pei Yin Hsieh, Kuen Yuan Chen, Hsuan Yu Chen, Wang Huei Sheng, Chin Hao Chang, Chiou Ling Wang, Pin Yi Chiag, Hsiao Ping Chen, Chin Wen Shiao, Po Chu Lee, Hao Chih Tai, Hsiung Fei Chien, Po Jui Yu, Been Ren Lin, Yeur Hur Lai, Jin Shing Chen, Hong Shiee Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Postoperative showering for clean and clean-contaminated wounds. A prospective, randomized controlled trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences