Possible mechanism of betel-quid-extract-induced expression of matrix metalloproteinase-2

Yu Chi Liu, Mei Huei Lin, Shyun Yeu Liu, Wei Fan Chiang, Li Lin Chen, Tai Chi Chen, Yon Chi Cheng, Kai Chen Hsu, Pse Chou Cheng, Chin Hai Lee, Young Chau Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Possible mechanism of betel-quid-extract-induced expression of matrix metalloproteinase-2」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences