Population-based screening program for reducing oral cancer mortality in 2,334,299 Taiwanese cigarette smokers and/or betel quid chewers

Shu Lin Chuang, William Wang Yu Su, Sam Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Cheng Ping Wang, Jean Ching Yuan Fann, Sherry Yueh Hsia Chiu, Yi Chia Lee, Han Mo Chiu, Dun Cheng Chang, Yann Yuh Jou, Chien Yuan Wu, Hsiu Hsi Chen, Mu Kuan Chen, Shu Ti Chiou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

42 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Population-based screening program for reducing oral cancer mortality in 2,334,299 Taiwanese cigarette smokers and/or betel quid chewers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences