Population-based breast cancer screening with risk-based and universal mammography screening compared with clinical breast examination: A propensity score analysis of 1 429 890 Taiwanese women

Amy Ming Fang Yen, Huei Shian Tsau, Jean Ching Yuan Fann, Sam Li Sheng Chen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Yi Chia Lee, Shin Liang Pan, Han Mo Chiu, Wen Horng Kuo, King Jen Chang, Yi Ying Wu, Shu Lin Chuang, Chen Yang Hsu, Dun Cheng Chang, Shing Lang Koong, Chien Yuan Wu, Shu Lih Chia, Mei Ju Chen, Hsiu Hsi Chen, Shu Ti Chiou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Population-based breast cancer screening with risk-based and universal mammography screening compared with clinical breast examination: A propensity score analysis of 1 429 890 Taiwanese women」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences