Poor pre-dialysis glycaemic control is a predictor of mortality in type II diabetic patients on maintenance haemodialysis

Mai Szu Wu, Chun Chen Yu, Chih Wei Yang, Ching Herng Wu, Jeng Yi Haung, Jen Jye Hong, Chun Yi Fan Chiang, Chiu Ching Huang, Mei Ling Leu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

131 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Poor pre-dialysis glycaemic control is a predictor of mortality in type II diabetic patients on maintenance haemodialysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences