Podocalyxin EBP50 ezrin molecular complex enhances the metastatic potential of renal cell carcinoma through recruiting Rac1 guanine nucleotide exchange factor ARHGEF7

Yung Ho Hsu, Wei Ling Lin, Yi Ting Hou, Yeong Shiau Pu, Chia Tung Shun, Chi Ling Chen, Yih Yiing Wu, Jen Yau Chen, Tso Hsiao Chen, Tzuu Shuh Jou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

70 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Podocalyxin EBP50 ezrin molecular complex enhances the metastatic potential of renal cell carcinoma through recruiting Rac1 guanine nucleotide exchange factor ARHGEF7」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences