Pleiotropic Effects of Myocardial MMP-9 Inhibition to Prevent Ventricular Arrhythmia

Ching Hui Weng, Fa Po Chung, Yao Chang Chen, Shien Fong Lin, Po Hsun Huang, Terry B J Kuo, Wei Hsuan Hsu, Cheng Wen Su, Yen Ling Sung, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Chou, Hung I. Yeh, Yi-Jen Chen, Yi Ren Hong, Shih Ann Chen, Yu Feng Hu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pleiotropic Effects of Myocardial MMP-9 Inhibition to Prevent Ventricular Arrhythmia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences