Physical cues in the microenvironment regulate stemness-dependent homing of breast cancer cells

Hsueh Yao Chu, Yin Ju Chen, Chun Jieh Hsu, Yang Wei Liu, Jeng Fong Chiou, Long Sheng Lu, Fan Gang Tseng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋 深入研究「Physical cues in the microenvironment regulate stemness-dependent homing of breast cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences