Photoproducts of indomethacin

Pen Yuan Lin, Fu An Chen, An Bang Wu, Su Hui Chao, Yu Tang Peng, Vickie M H Lee, Chau Yang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Photoproducts of indomethacin」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds