Persistence of pregabalin treatment in Taiwan: A nation-wide population-based study

Yen Feng Wang, Yung Tai Chen, Ching Wen Tsai, Yu Chun Yen, Yi Chun Chen, Ben Chang Shia, Shuu Jiun Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Persistence of pregabalin treatment in Taiwan: A nation-wide population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences