Perfusion characteristics of late radiation injury of parotid glands: Quantitative evaluation with dynamic contrast-enhanced MRI

Chun Jung Juan, Cheng Yu Chen, Yee Min Jen, Hua Shan Liu, Yi Jui Liu, Chun Jen Hsueh, Chao Ying Wang, Yu Ching Chou, Yao Te Chai, Guo Shu Huang, Hsiao Wen Chung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

47 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Perfusion characteristics of late radiation injury of parotid glands: Quantitative evaluation with dynamic contrast-enhanced MRI」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences