Penile veins play a pivotal role in erection: The haemodynamic evidence

Cheng Hsing Hsieh, Chii J. Wang, Geng Long Hsu, Shyh Chyan Chen, Pei Ying Ling, Tsu Wang, Tsorng Harn Fong, Guo Fang Tseng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Penile veins play a pivotal role in erection: The haemodynamic evidence」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences