Pdia4 regulates β-cell pathogenesis in diabetes: molecular mechanism and targeted therapy

Tien Fen Kuo, Shuo Wen Hsu, Shou Hsien Huang, Cicero Lee Tian Chang, Ching Shan Feng, Ming Guang Huang, Tzung Yan Chen, Meng Ting Yang, Si Tse Jiang, Tuan Nan Wen, Chun Yen Yang, Chung Yu Huang, Shu Huei Kao, Keng Chang Tsai, Greta Yang, Wen Chin Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pdia4 regulates β-cell pathogenesis in diabetes: molecular mechanism and targeted therapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences