PDD-5S: A useful screening tool for Parkinson's disease dementia

Wei Ju Lee, Shey Lin Wu, Jie Yuan Li, Chih-Chung Chen, Juei Jueng Lin, Giia Sheun Peng, Tsu Kung Lin, Shuu Jiun Wang, Rou Shayn Chen, Yuan Han Yang, Chon Haw Tsai, Jung Lung Hsu, Yi Chu Liao, Shih Pin Chen, Jong Ling Fuh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PDD-5S: A useful screening tool for Parkinson's disease dementia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences