Patients with head and neck cancer may need more intensive pain management to maintain daily functioning: a multi-center study

Shih Feng Cho, Kun Ming Rau, Yu Yun Shao, Chia Jui Yen, Ming Fang Wu, Jen Shi Chen, Cheng Shyong Chang, Su Peng Yeh, Tzeon Jye Chiou, Ruey Kuen Hsieh, Ming Yang Lee, Yung Chuan Sung, Kuan Der Lee, Pang Yu Lai, Ming Sun Yu, Wen Li Hwang, Ta Chih Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Patients with head and neck cancer may need more intensive pain management to maintain daily functioning: a multi-center study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences