Particulate matter of 2.5 μm or less in diameter disturbs the balance of TH17/regulatory T cells by targeting glutamate oxaloacetate transaminase 1 and hypoxia-inducible factor 1α in an asthma model

Licheng Sun, Jinrong Fu, Sheng Hao Lin, Jin Lyu Sun, Li Xia, Ching Hsiung Lin, Lijuan Liu, Caiyan Zhang, Lan Yang, Ping Xue, Xiang Wang, Saihua Huang, Xiao Han, Hua Ling Chen, Ming Shyan Huang, Xiaobo Zhang, Shau Ku Huang, Yufeng Zhou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Particulate matter of 2.5 μm or less in diameter disturbs the balance of T<sub>H</sub>17/regulatory T cells by targeting glutamate oxaloacetate transaminase 1 and hypoxia-inducible factor 1α in an asthma model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences