Outreach and inreach organized service screening programs for colorectal cancer

Chu Kuang Chou, Sam Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Jean Ching Yuan Fann, Han Mo Chiu, Shu Lin Chuang, Tsung Hsien Chiang, Ming Shiang Wu, Chien Yuan Wu, Shu Li Chia, Yi Chia Lee, Shu Ti Chiou, Hsiu Hsi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Outreach and inreach organized service screening programs for colorectal cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences