Outcomes of induction chemotherapy for head and neck cancer patients a combined study of two national cohorts in Taiwan

Jin-Hua Chen, Yu-Chun Yen, Shing Hwa Liu, Sheng Po Yuan, Li Li Wu, Fei-Peng Lee, Kuan Chou Lin, Ming-Tang Lai, Chia-Che Wu, Tsung Ming Chen, Chia Lun Chang, Jyh-Ming Chow, Yi Fang Ding, Ming-Chin Lin, Szu-Yuan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Outcomes of induction chemotherapy for head and neck cancer patients a combined study of two national cohorts in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences