Outcome of patients with bulky IB (≥ 6 cm) cervical squamous cell carcinoma with and without cisplatin-based neoadjuvant chemotherapy

Peng Hui Wang, Yen Hou Chang, Ying Hui Yang, Wen Hsun Chang, Shu Yun Huang, Chiung Ru Lai, Chi Mou Juang, Yi Jen Chen, Huann Cheng Horng, Kuo Chang Wen, Heung Tat Ng, Chiou Chung Yuan, Kuan Chong Chao, Ming Shyen Yen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Outcome of patients with bulky IB (≥ 6 cm) cervical squamous cell carcinoma with and without cisplatin-based neoadjuvant chemotherapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences