Organic carbon and acidic ions in PM2.5 contributed to particle bioreactivity in Chinese megacities during haze episodes

Kin Fai Ho, Ya Chun Lee, Xinyi Niu, Hongmei Xu, Renjian Zhang, Jun Ji Cao, Cheng Yu Tsai, Ta Chih Hsiao, Hsiao Chi Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Organic carbon and acidic ions in PM2.5 contributed to particle bioreactivity in Chinese megacities during haze episodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences