One-year outcomes of acute decompensated systolic heart failure in Taiwan: Lessons from TSOC-HFreF registry

Hung Yu Chang, Chun Chieh Wang, Yen Wen Wu, Pao Hsien Chu, Chih Cheng Wu, Chih Hsin Hsu, Ming Shien Wen, Wen Chol Voon, Wei Shiang Lin, Jin Long Huang, Shyh Ming Chen, Ning I. Yang, Heng Chia Chang, Kuan Cheng Chang, Shih Hsien Sung, Kou Gi Shyu, Jiunn Lee Lin, Guang Yuan Mar, Kuei Chuan Chan, Jen Yuan KuoJi Hung Wang, Zhih Cherng Chen, Wei Kung Tseng, Wen Jin Cherng, Wei Hsian Yin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「One-year outcomes of acute decompensated systolic heart failure in Taiwan: Lessons from TSOC-HFreF registry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences