Non-enzymatic action of RRM1 protein upregulates PTEN leading to inhibition of colorectal cancer metastasis

Hongyan Qi, Meng Lou, Yuexia Chen, Xiyong Liu, Naiming Chen, Jianzhen Shan, Zhiqiang Ling, Jing Shen, Lijun Zhu, Yun Yen, Shu Zheng, Jimin Shao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Non-enzymatic action of RRM1 protein upregulates PTEN leading to inhibition of colorectal cancer metastasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences