Neurorehabilitation of congenital mirror movements enhanced by stroke: A case report with fMRI study

Yi Ching Huang, Kai Hua Chen, Mei Yu Yeh, Yuan Hsiung Tsai, Yu Fang Cheng, Yee Hwa Wu, Ying Chih Huang, Chaur Jong Hu, Shiao Lin Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章

原文英語
頁(從 - 到)2197-2199
頁數3
期刊Clinical Neurology and Neurosurgery
115
發行號10
DOIs
出版狀態已發佈 - 十月 2013

ASJC Scopus subject areas

  • Clinical Neurology
  • Surgery

引用此

Huang, Y. C., Chen, K. H., Yeh, M. Y., Tsai, Y. H., Cheng, Y. F., Wu, Y. H., Huang, Y. C., Hu, C. J., & Lai, S. L. (2013). Neurorehabilitation of congenital mirror movements enhanced by stroke: A case report with fMRI study. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115(10), 2197-2199. https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2013.05.028