Neuropathic Pain in Type 2 Diabetes Mellitus Patients

Shin-Yi Tsao, Hui-Chuan Hsu, Chih-Chung Liu), Hsiao-Lun Sun

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Neuropathic Pain in Type 2 Diabetes Mellitus Patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences