Neuromodulatory Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Motor Excitability in Rats

Hui Hua Liu, Xiao Kuo He, Hsin Yung Chen, Chih Wei Peng, Alexander Rotenberg, Chi Hung Juan, Yu Cheng Pei, Hao Li Liu, Yung Hsiao Chiang, Jia Yi Wang, Xiao Jun Feng, Ying Zu Huang, Tsung Hsun Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Neuromodulatory Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Motor Excitability in Rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences