Net-mediated pubic opinion analysis of China's real estate

Jianping Zhu, Ben Chang Shia, Xiangyu Luo, Xinyan Fan, Wuxiong Zen, Chenlu Zheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Net-mediated pubic opinion analysis of China's real estate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Business & Economics