Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae

Chin Te Lu, Yin Ching Chuang, Wu Sun, Yung Ching Liu, Yu Jen Cheng, Po Liang Lu, Chih Ming Chen, Gwo Jong Hsu, Tsrang Neng Jang, Chun Ming Lee, Ping Cherng Chiang, Zhi Yuan Shi, Lih Shinn Wang, Hsiang Chi Kung, Hsiu Chen Lin, Chun Hsing Liao, Jien Wei Liu, Cheng Hua Huang, Shih Ming Tsao, Po Ren Hsueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nationwide surveillance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences