National surveillance of invasive pneumococcal diseases in Taiwan, 2008-2012: Differential temporal emergence of serotype 19A

Chuen Sheue Chiang, Ying Yan Chen, Shr Fong Jiang, Ding Ping Liu, Pei Hsiu Kao, Hwa Jen Teng, Tsung Lin Kuo, Shu Man Yao, Lei Ron Tseng, Yu Lan Wang, Ho Sheng Wu, Feng Yee Chang, Tzou Yien Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「National surveillance of invasive pneumococcal diseases in Taiwan, 2008-2012: Differential temporal emergence of serotype 19A」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Social Sciences