Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis

Ming Gong, Wu Zhou, Mon Che Tsai, Jigang Zhou, Mingyun Guan, Meng Chang Lin, Bo Zhang, Yongfeng Hu, Di Yan Wang, Jiang Yang, Stephen J. Pennycook, Bing Joe Hwang, Hongjie Dai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1180 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds