Mycobacterial infections in adult recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A cohort study in a high endemic area

Yao Chung Liu, Chi Jung Wu, Po Shen Ko, Sheng Hsuan Chien, Nai Wen Fan, Hao Yuan Wang, Jyh Pyng Gau, Chia Jen Liu, Liang Tsai Hsiao, Tzeon Jye Chiou, Chun Yu Liu, Jin Hwang Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mycobacterial infections in adult recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A cohort study in a high endemic area」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences