Muscle atrophy-related myotube-derived exosomal microRNA in neuronal dysfunction: Targeting both coding and long noncoding RNAs

Chia Pei Yang, Wan Shan Yang, Yu Hui Wong, Kai Hsuan Wang, Yuan Chi Teng, Ming Hsuan Chang, Ko Hsun Liao, Fang Shin Nian, Chuan Chuan Chao, Jin Wu Tsai, Wei Lun Hwang, Ming Wei Lin, Tsai Yu Tzeng, Pei Ning Wang, Mel Campbell, Liang Kung Chen, Ting Fen Tsai, Pei Ching Chang, Hsing Jien Kung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Muscle atrophy-related myotube-derived exosomal microRNA in neuronal dysfunction: Targeting both coding and long noncoding RNAs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences