Multislice computed tomography for preinterventional mapping of complicated coronary artery injury

Ming Ting Wu, Kuan Rau Chiou, Chun Peng Liu, Ping Hong Lai, Huei Lung Liang, Huay Ben Pan, Chien Fang Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
期刊Circulation
112
發行號20
DOIs
出版狀態已發佈 - 11月 1 2005
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 心臟病學與心血管醫學
  • 生理學(醫學)

引用此