Mortality, disability, and intensive care in patients with mitochondrial 3243A>G mutation

Han Chung Hsiue, Ni Chung Lee, Hung Bin Tsai, Chih Chao Yang, Chao Szu Wu, Wang Tso Lee, Wen Chin Weng, Pi Chuan Fan, Yin Hsiu Chien, Wuh Liang Hwu, Kun Long Hung, Chao Ching Huang, Chih Hung Chen, Shio Jean Lin, Shao Yin Chu, Tzu Jou Wang, Chien Jung Lu, Pei Lin Lee

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mortality, disability, and intensive care in patients with mitochondrial 3243A>G mutation」主題。共同形成了獨特的指紋。