Mortality, disability, and intensive care in patients with mitochondrial 3243A>G mutation

Han Chung Hsiue, Ni Chung Lee, Hung Bin Tsai, Chih Chao Yang, Chao Szu Wu, Wang Tso Lee, Wen Chin Weng, Pi Chuan Fan, Yin Hsiu Chien, Wuh Liang Hwu, Kun Long Hung, Chao Ching Huang, Chih Hung Chen, Shio Jean Lin, Shao Yin Chu, Tzu Jou Wang, Chien Jung Lu, Pei Lin Lee

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1493-1495
頁數3
期刊Intensive Care Medicine
41
發行號8
DOIs
出版狀態已發佈 - 8月 24 2015

ASJC Scopus subject areas

  • 重症監護和重症監護醫學

引用此