Molecular-clinical correlation in pediatric medulloblastoma: A cohort series study of 52 cases in Taiwan

Kuo Sheng Wu, Donald Ming Tak Ho, Shiann Tarng Jou, Alice L. Yu, Huy Minh Tran, Muh Lii Liang, Hsin Hung Chen, Yi Yen Lee, Yi Wei Chen, Shih Chieh Lin, Feng Chi Chang, Min Lan Tsai, Yen Lin Liu, Hsin Lun Lee, Kevin Li Chun Hsieh, Wen Chang Huang, Shian Ying Sung, Che Chang Chang, Chun Austin Changou, Kung Hao LiangTsung Han Hsieh, Yun Ru Liu, Meng En Chao, Wan Chen, Shing Shung Chu, Er Chieh Cho, Tai Tong Wong

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Molecular-clinical correlation in pediatric medulloblastoma: A cohort series study of 52 cases in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences