Molecular characterization of mungbean (Vigna radiata L.) starch branching enzyme I

Jia Wei Chang, Sing Chung Li, Yun Chi Shih, Reuben Wang, Pei Shan Chung, Yuan Tih Ko

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Molecular characterization of mungbean (Vigna radiata L.) starch branching enzyme I」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds