Modular patterning of structure and function of the striatum by retinoid receptor signaling

Wen Lin Liao, Hsiu Chao Tsai, Hsiao Fang Wang, Josephine Chang, Kuan Ming Lu, Hsiao Lin Wu, Yi Chao Lee, Ting Fen Tsai, Hiroshi Takahashi, Michael Wagner, Norbert B. Ghyselinck, Pierre Chambon, Fu Chin Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

55 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Modular patterning of structure and function of the striatum by retinoid receptor signaling」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences