MicroRNA-92a mediates endothelial dysfunction in CKD

Fenqing Shang, Shen Chih Wang, Chien Yi Hsu, Yifei Miao, Marcy Martin, Yanjun Yin, Chih Cheng Wu, Yun Ting Wang, Gaihong Wu, Shu Chien, Hsien Da Huang, Der Cherng Tarng, Yan Ting Shiu, Alfred K. Cheung, Po Hsun Huang, Zhen Chen, John Y.J. Shyy

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

62 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「MicroRNA-92a mediates endothelial dysfunction in CKD」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences