(-)-Menthol inhibits WEHI-3 leukemia cells in vitro and in vivo

Hsu Fung Lu, Jia You Liu, Shu Ching Hsueh, Yi Yuan Yang, Jai Sing Yang, Tsu Wei Tan, Lai Fong Kok, Chi Cheng Lu, Sheng Huei Lan, Shan Ying Wu, Shiu Shin Liao, Siu Wan Ip, Jing Gung Chung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「(-)-Menthol inhibits WEHI-3 leukemia cells in vitro and in vivo」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences