Membrane protein-regulated networks across human cancers

Chun Yu Lin, Chia Hwa Lee, Yi Hsuan Chuang, Jung Yu Lee, Yi Yuan Chiu, Yan Hwa Wu Lee, Yuh Jyh Jong, Jenn Kang Hwang, Sing Han Huang, Li Ching Chen, Chih Hsiung Wu, Shih Hsin Tu, Yuan Soon Ho, Jinn Moon Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Membrane protein-regulated networks across human cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds