Medical problems requiring mountain rescues from 1985 to 2007 in Yu-Shan National Park, Taiwan

Shih Hao Wang, Tai Yi Hsu, Jen Tse Kuan, Jih Chang Chen, Wei Fong Kao, Te Fa Chiu, Yu Cheng Chen, Hang Cheng Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Medical problems requiring mountain rescues from 1985 to 2007 in Yu-Shan National Park, Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences