Mechanoresponsive Smad5 Enhances MiR-487a Processing to Promote Vascular Endothelial Proliferation in Response to Disturbed Flow

Wei Li Wang, Li Jing Chen, Shu Yi Wei, Yu Tsung Shih, Yi Hsuan Huang, Pei Lin Lee, Chih I. Lee, Mei Cun Wang, Ding Yu Lee, Shu Chien, Jeng Jiann Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Mechanoresponsive Smad5 Enhances MiR-487a Processing to Promote Vascular Endothelial Proliferation in Response to Disturbed Flow」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences