Measuring disability and its predicting factors in a large database in Taiwan using the world health organization disability assessment schedule 2.0

Wen Chou Chi, Kwang Hwa Chang, Reuben Escorpizo, Chia Feng Yen, Hua Fang Liao, Feng Hang Chang, Hung Yi Chiou, Sue Wen Teng, Wen Ta Chiu, Tsan Hon Liou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Measuring disability and its predicting factors in a large database in Taiwan using the world health organization disability assessment schedule 2.0」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences