Matrix remodeling and endometriosis

Wei Chung Vivian Yang, Heng Kien Au, Ching Wen Chang, Huei Wen Chen, Pi Hua Chen, Chieh Cheng Chen, Yun Long Tang, I. Te Wang, Chii Ruey Tzeng

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Matrix remodeling and endometriosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences