Matrix metalloproteinase-1 Expression in Betel quid-associated Oral Cancers

Chang-Ta Chiu, Sheng-Yang Lee, Duan-Jang Wang, Young-Chau Liu, Wei-Fan Chang, Ching-Yu Yen, Chin-Hai Lee, Shyun-Yeu Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Matrix metalloproteinase-1 Expression in Betel quid-associated Oral Cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences