Mass eradication of Helicobacter pylori to reduce gastric cancer incidence and mortality: a long-term cohort study on Matsu Islands

Tsung-Hsien Chiang, Wei-Jung Chang, Sam Li-Sheng Chen, Amy Ming-Fang Yen, Jean Ching-Yuan Fann, Sherry Yueh-Hsia Chiu, Yi-Ru Chen, Shu-Ling Chuang, Chun-Fu Shieh, Cheng-Ying Liu, Han-Mo Chiu, Hung Chiang, Chia-Tung Shun, Ming-Wei Lin, Ming-Shiang Wu, Jaw-Town Lin, Chang-Chuan Chan, David Y Graham, Hsiu-Hsi Chen, Yi-Chia Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Mass eradication of Helicobacter pylori to reduce gastric cancer incidence and mortality: a long-term cohort study on Matsu Islands」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences